21 dni medytacji z Deepak Chopra TM  

Przez HI-PERFORMANCE SRL

 

PROSIMY UŻYTKOWNIKA/KLIENTA O ZACHOWANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU

 

  1. Informacja

1.1 Dane sprzedawcy/dostawcy: Hi-Performance ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hi-Performance SRL, będącej także właścicielem witryn internetowych www.hi Performance.it i www.deepakchoprameditacaoportugal.com (zwanych dalej także „stronami internetowymi”) Hi-Performance S. R . L. z siedzibą pod adresem Via Cesare Fracassini, 4 – 00196 Rzym, Ordynacja podatkowa i nr NIF. 05600831001, zarejestrowana w rzymskim rejestrze handlowym, REA RM-905414, tel. +39 06 36005152 +39 06 36005152 , faks +39 06 36000752, strona internetowa http://www.hi Performance.it („Strona internetowa”) E-mail info@hi Performance.it („Hi-Performance”).

1.2 Przed przystąpieniem do programu 21 Dni Medytacji z Deepak Chopra TM: 21 Dni Medytacji z Deepak Chopra TM to internetowy program medytacyjny i zbiorowe doświadczenie medytacyjne (zwany dalej także „Programem”), który umożliwia wszystkim użytkownikom zarejestrowanie się na strona internetowa www.deepakchopra.it dostęp codziennie przez 21 dni do medytacji online w wersji audio prowadzonej przez Deepaka Choprę. Rejestracja i dostęp do medytacji przez 21 dni Programu są bezpłatne i otwarte dla każdego, a celem jest przybliżenie jak największej liczby osób codziennej praktyce medytacji i doświadczeniu jej korzyści. W okresie zbiorowych i bezpłatnych medytacji online można słuchać indywidualnych codziennych medytacji poprzez transmisję strumieniową, a pobieranie poszczególnych utworów jest zabronione.

1.3 Korzystanie z Programu:

W procesie rejestracji i tworzenia konta użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wybranie hasła dostępu do Programu. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w tajemnicy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i poufność oraz za jego ewentualną utratę. W przypadku utraty hasła, klikając „odzyskaj hasło”, zarejestrowany użytkownik może kontynuować dostęp do Programu poprzez wygenerowanie nowego hasła. Przez 21 dni Programu Medytacji Zbiorowych uczestnicy będą otrzymywać codziennie jeden e-mail z linkiem umożliwiającym dostęp do codziennej medytacji, a ponadto w dowolnym momencie będą mogli uzyskać dostęp do swojego bezpłatnego, prywatnego konta poprzez stronę logowania. Na platformie internetowej uczestnicy mogą wysłuchać medytacji dnia, które będą dostępne w dniu załadowania oraz przez pięć kolejnych dni. Uczestnictwem w Programie można podzielić się z przyjaciółmi za pośrednictwem Facebooka, poczty elektronicznej lub po prostu zapisać w osobistym dzienniku w celu śledzenia postępów. Udział w 21-dniowej medytacji z Deepak Chopra TM jest zabroniony osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia.

1.4 Charakterystyka i cele Programu: Charakterystyka Programu jest wskazana na stronie internetowej. Towary lub usługi mają cel edukacyjny, ale nie terapeutyczny, leczniczy lub inny podobny cel. Hi-Performance SRL nie gwarantuje rezultatów rozwoju osobistego i zawodowego osiągniętych przez Deepak Chopra, ponieważ ten ostatni osiągnął ważne wyniki po latach studiów i aplikacji. Klient/użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje osobiste wybory.

 

  1. Zawarcie umowy: Niniejsza umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w sposób ważny w drodze transmisji elektronicznej lub za pomocą formularzy papierowych i uważa się za zawartą w momencie złożenia przez klienta/użytkownika zamówienia zakupu lub podpisania papierowego formularza rejestracyjnego. Wysłanie zamówienia lub podpisanie formularzy papierowych wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny towaru/usługi.

 

  1. Zakup towaru lub usługi: Hi-Performance prowadzi sprzedaż klientowi/użytkownikowi, który nabywa wybrany przez niego towar lub usługę, poprzez naciśnięcie wirtualnego przycisku negocjacji (tzw. „wskaż i kliknij ") na stronach internetowych, na których wskazana jest charakterystyka towaru/usługi. Po dokonaniu zakupu Hi-Performance SRL wyśle ​​do klienta/użytkownika wiadomość e-mail zawierającą niezbędne informacje o zakupionych towarach lub usługach, cenie, sposobach płatności wybrany przez Klienta/Użytkownika oraz warunki zakupu, które Klient/Użytkownik ma obowiązek przechowywać na trwałym nośniku.W przypadku, gdy wybrany przez Klienta/Użytkownika towar lub usługa nie będzie już dostępna, Hi-Performance zaproponuje jej wymianę na inny towar lub usługę o równoważnym cech charakterystycznych, bez uszczerbku dla prawa klienta/użytkownika do poinformowania o rozwiązaniu umowy na warunkach i w trybie wskazanym w następnym artykule dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy.

 

  1. Cena towaru lub usługi: Cena zakupu zawiera podatek VAT, podatki, ewentualne koszty dostawy oraz wszystko, co jest wyraźnie wskazane w opisie towaru zawartym na stronach internetowych; cena nie obejmuje niczego, co nie jest wyraźnie wskazane (np. podróż, wyżywienie, zakwaterowanie itp.). Cenę można uiścić przelewem bankowym, Paypal, Postepay lub kartą kredytową. Jeżeli planowana jest dostawa towaru, nastąpi ona na adres wskazany przez Klienta/Użytkownika w momencie zakupu. Oferty promocyjne przewidujące formy odroczonej płatności i/lub obniżki ceny uzależnione są od spełnienia przez Klienta/Użytkownika warunków płatności; zwłoka w płatności spowoduje utratę przyznanego przedłużenia i/lub obniżki, a klient/użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowej zapłaty pełnej ceny zgodnie z cennikiem Hi-Performance SRL

 

  1. Hi-Performance w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym dowiedziała się o odstąpieniu od umowy, nieodpłatnie zwróci konsumentowi kwotę zapłaconą za towar/usługę, w związku z którą doszło do odstąpienia. dodatkowy. Klient/użytkownik nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:

(i) dostarczanie treści cyfrowych przy wykorzystaniu wsparcia niematerialnego (np. pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub przesłane pocztą elektroniczną, książki elektroniczne itp.); w takim przypadku klient/użytkownik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy po otrzymaniu treści cyfrowych;

(ii) w związku ze świadczeniem usług, których realizacja rozpoczęła się przed upływem terminu do wypowiedzenia;

(iii) dostawa towarów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie spersonalizowanych lub takich, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi;

(iv) dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo albo programów komputerowych, które zostały otwarte po dostarczeniu (np. płyty CD, DVD, kursy audio-video itp.);

(v) dostawa gazet, publikacji i czasopism;

(vi) świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, gdy Hi-Performance po podpisaniu umowy zobowiąże się do świadczenia tych usług w określonym terminie lub w z góry ustalonym terminie (np. kursy, wydarzenia itp.);

 

  1. Produkty szkoleniowe okresowe: Klient/Użytkownik, który zakupił (według ustalonej w momencie zakupu stawki) abonamentu na produkty szkoleń okresowych, ma prawo wybrać zmienną liczbę produktów w miesiącu, w zależności od wybranego rodzaju abonamentu. Klient/użytkownik może zapłacić poleceniem zapłaty ze swojej karty kredytowej w ramach jednej płatności rocznej lub czterech płatności kwartalnych. Umowa zostanie przedłużona na równe okresy (roczne lub kwartalne), chyba że klient/użytkownik wyśle ​​wiadomość e-mail na adres [email protected] lub info@hi Performance.it w ciągu piętnastu (15) dni przed wygaśnięciem okresowego okresu umowy, wyrażając odmowę przedłużenia.

  2. Prawa autorskie, znaki wyróżniające i treść - Ograniczenia: Produkty i usługi oferowane przez Hi-Performance SRL są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do programu są zastrzeżone. Klient/użytkownik nie może zatem wykorzystywać nabytych towarów lub usług w celach komercyjnych, a w żadnym wypadku przekazywać ich osobom trzecim ani ujawniać ich w jakikolwiek sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Program zawiera informacje poufne, podlegające własności intelektualnej i chronione prawem autorskim, które stanowią wyłączną własność „The Chopra Center” i jego licencjodawcy Hi-Performance SRL. Chopra Center i Hi-Performance SRL posiadają prawa własności intelektualnej do treści i procesu Programu, a także prawa własności intelektualnej do platformy. Znak towarowy, logo i wszelkie inne znaki wyróżniające obecne na stronach internetowych są własnością The Chopra Center i Hi-Performance SRL i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób ani w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody. Nazwy Deepak Chopra, Chopra Center i Hi-Performance ani żadna inna podobna nazwa nie może być używana jako adres innej strony internetowej lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody The Chopra Center i Hi-Performance SRL. Żadna zawartość stron internetowych nie może być kopiowana, powielana, przenoszona, publikowana ani rozpowszechniana, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody The Chopra Center i Hi-Performance SRL. W szczególności,

a) powielać, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć podobnych programów, przekazywać, sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych i/lub pochodzących z Programu;

b) uzyskać dostęp do programu za pomocą wszelkich środków lub interfejsów innych niż dostarczone;

c) identyfikować się jako administrator i menadżer strony internetowej www.deepakchopra.it bez wyraźnej zgody Hi-Performance SRL;

d) publikować lub przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub uszkodzone dane;

e) usuwania informacji o autorach, informacji prawnych lub oznaczeń własności;

f) naruszać obowiązujące przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

g) przesyłać lub przesyłać jakichkolwiek materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej;

h) manipulować lub w inny sposób prezentować Program przy użyciu ramek lub podobnej technologii nawigacji;

i) używać Programu do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych niniejszymi warunkami;

j) używać Programu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zaszkodzić platformie lub sieciom lub zakłócić korzystanie z Programu przez innego użytkownika;

k) uzyskiwać lub podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Programu;

l) uzyskiwać lub podejmować próby uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Programu.

 

  1. Zastrzeżenie. Hi-Performance SRL nie ponosi odpowiedzialności, czy to w formie odszkodowania, czy też odszkodowania za szkody, za awarię i/lub nieprawidłowe działanie strony internetowej i/lub za straty i/lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą i niezależną od ich woli, które uniemożliwiają w całości lub w części wykonanie umowy z klientem/użytkownikiem w ustalonych terminach lub formach. Hi-Performance SRL nie gwarantuje także ciągłości świadczenia usługi internetowej, gdyż jest ona powiązana z prawidłowym funkcjonowaniem krajowych i międzynarodowych sieci danych i telefonicznych oraz prawidłowym funkcjonowaniem serwerów i innych urządzeń elektronicznych tworzących system sieci Internet.; Z tego powodu firma Hi-Performance SRL nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności, ani w zakresie odszkodowania, ani albo w ramach rekompensaty za szkody i/lub niezgodność wynikającą z usterek spowodowanych nieprawidłowym działaniem lub niedziałaniem wyżej wymienionych systemów. Hi-Performance SRL zobowiązuje się do wywiązania się ze zobowiązań podjętych wobec klienta/użytkownika niezwłocznie po przywróceniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i/lub Internetu. Ponadto Hi-Performance SRL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oferowanych usług spowodowane niezgodnością i/lub przydatnością urządzeń, w które wyposażony jest klient/użytkownik. Hi-Performance SRL zobowiązuje się do wywiązania się ze zobowiązań podjętych wobec klienta/użytkownika niezwłocznie po przywróceniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i/lub Internetu. Ponadto Hi-Performance SRL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oferowanych usług spowodowane niezgodnością i/lub przydatnością urządzeń, w które wyposażony jest klient/użytkownik. Hi-Performance SRL zobowiązuje się do wywiązania się ze zobowiązań podjętych wobec klienta/użytkownika niezwłocznie po przywróceniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i/lub Internetu. Ponadto Hi-Performance SRL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oferowanych usług wynikające z niezgodności i/lub przydatności urządzeń, w które wyposażony jest klient/użytkownik.

 

  1. Prywatność. Klient/użytkownik, który oświadcza, że ​​jest pełnoletni (+18 lat), zawierając umowę, biorąc udział w konkursach z nagrodami lub pobierając bezpłatne materiały i treści ze stron internetowych, oświadcza, że ​​dokładnie zapoznał się z wymaganymi ujawnieniami zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, obecnymi na stronach internetowych www.deepakchopra.it i www.hi Performance.it i wyraziłeś zgodę na odpowiednie przetwarzanie. Podane przez Klienta/Użytkownika dane będą wykorzystywane przez The Chopra Center oraz Hi-Performance SRL – wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych – zgodnie z zasadami poprawności, legalności, przejrzystości, celowości, minimalizacji danych, dokładność, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, w celu wykonania niniejszego zamówienia i informowania klienta/użytkownika o aktualnych informacjach. W związku z tym dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu reklamy bezpośredniej produktów i/lub usług The Chopra Center i Hi-Performance SRL marek własnych oraz jej partnerów handlowych, również metodami zautomatyzowanymi, a także w celach rozwoju produktów i usług, a także może korzystać z zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym zdefiniowania profili. Twoje dane będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie oraz będą przekazywane podmiotom trzecim w związku z obowiązkami związanymi z prawidłowym wykonaniem umowy. Klient/użytkownik może w każdej chwili

 

  1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu. W przypadku wszelkich sporów wyłączną jurysdykcję będzie miał Trybunał Rzymski. W przypadku sporów z udziałem osoby fizycznej działającej w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową („konsument”), bezwzględnie właściwy miejscowo jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub zamieszkania osoby fizycznej/konsumenta, jeżeli znajduje się na terytorium państwa włoskiego. Nagrania i wiadomości cyfrowe podlegają dowodowi w przypadku sporu.

 

__________________________

 

Zgodnie z artykułami 1341, 1342 i 1469 bis Kodeksu cywilnego oświadczam, że jestem pełnoletni (+18 lat), dokładnie przeczytałem, zrozumiałem i wyraźnie wyrażam zgodę na postanowienia ogólnych warunków regulujące sprzedaż towarów lub usług przez Hi-Performance SRL: 1.4 Charakterystyka i cele programu; 2. Zawarcie Umowy; 5. Prawo do odstąpienia od umowy; 7. Prawa autorskie, znaki wyróżniające i treść – Ograniczenia; 8. Zwolnienie z odpowiedzialności; 9. Prywatność; 10. Prawo właściwe i jurysdykcja.